Algemene Voorwaarden

 • 1. Algemene bepalingen

  1.1 De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is Olifanto.

  1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Olifanto en vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst. Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk door Olifanto zijn bevestigd.

  1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek wordt een kosteloos afschrift aan de opdrachtgever verstrekt.

  1.4 Op alle door Olifanto te verrichten werkzaamheden is steeds de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Olifanto is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en opnieuw vast te stellen.

 • 2. Offertes, aanbiedingen en bevestigingen

  2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Olifanto zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen.

  2.2 Aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Olifanto bevatten een omschrijving van de werkzaamheden en geplande werkwijze, het ingeschatte tijdsverloop, het honorarium, eventuele bijkomende kosten en de wijze van factureren.

  2.3 De in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

  2.4 Communicatie d.m.v. e-mail wordt in deze Algemene Voorwaarden gelijk gesteld met schriftelijke communicatie. Communicatie m.b.v. voicemail wordt gelijk gesteld met mondelinge communicatie.

 • 3. Opdrachten

  3.1 Een opdracht komt tot stand nadat een aanbieding van Olifanto door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard, of als Olifanto een door opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt en opdrachtgever zich hiermee stilzwijgend akkoord verklaart door niet binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk te reageren.

  3.2 Opdrachten worden op basis van exclusiviteit aanvaard en uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdracht omvat alleen de werkzaamheden die in de schriftelijke aanbieding, opdrachtbevestiging of overeenkomst zijn opgenomen.

  3.3 Een opdracht vangt aan op de datum genoemd in de aanbieding, opdrachtbevestiging of overeenkomst, of bij het ontbreken hiervan, indien door Olifanto reeds een aanvang is gemaakt met de overeengekomen werkzaamheden.

  3.4 Olifanto verplicht zich om opdrachten zorgvuldig, professioneel en naar beste vermogen uit te voeren. Alle opdrachten betreffen inspanningsverplichtingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  3.5 De in de overeenkomst genoemde tijdsduur geldt als indicatie. Indien tijdens de counseling meer tijd nodig blijkt, wordt in overleg tussen opdrachtgever en Olifanto besloten hoe verder.

  3.6 Een opdracht eindigt na afloop van de overeengekomen werkzaamheden, of na afloop van de termijn die in de opdrachtbevestiging of overeenkomst staat vermeld.

  3.7 Informatie die tijdens opdrachten van kandidaten wordt verkregen, wordt niet aan de opdrachtgever verstrekt, tenzij met instemming van de kandidaat.

 • 4. Wijziging van de opdracht

  4.1 Indien de opdrachtgever de opdracht wijzigt of aanvult na acceptatie, of tijdens de uitvoering van de opdracht, zal dit Olifanto alleen binden, indien Olifanto dit schriftelijk aanvaardt en de opdrachtgever de eventueel daarvoor verschuldigde additionele kosten vergoedt.

 • 5. Tussentijdse beëindiging opdracht

  5.1 Het tussentijds beëindigen van een overeenkomst is alleen mogelijk als de betreffende overeenkomst hierin voorziet. De beëindiging van een overeenkomst dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.

  5.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst onrechtmatig opzegt, is deze bij wijze van vergoeding gehouden tot betaling van reeds verrichtte uren en materialen.

  5.3 Opzegging van de overeenkomst door Olifanto is alleen mogelijk als tengevolge van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed ontrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

 • 6. Betalingsvoorwaarden

  6.1 Alle door Olifanto te factureren bedragen zijn exclusief BTW.

  6.2 Olifanto factureert het overeengekomen honorarium direct na verstrekking van de opdracht. Betaling in termijnen, of betaling na uitvoering van de opdracht vindt plaats wanneer zulks vooraf schriftelijk is overeengekomen.

  6.3 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan aan Olifanto. Op opdrachtbevestigingen, resp. facturen staat aangegeven op welke wijze de betaling dient te geschieden.

  6.4 Indien de factuur van Olifanto niet binnen de gestelde termijn is betaald, wordt niet gestart met de opdracht.

  6.5 Reclamaties over facturen moeten uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk worden ingediend.

  6.6 Alle kosten van inning, in of buiten rechte komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor buitengerechtelijke kosten mag steeds zonder nader bewijs 20% van de verschuldigde hoofdsom in rekening worden gebracht.

  6.7 Uitsluitend betalingen aan Olifanto werken bevrijdend. Betalingen aan derden zijn onverbindend en leveren geen grond op voor schuldvergelijking.

 • 7. Aansprakelijkheid

  7.1 Voor onjuistheden in de opdracht of in instructies welke aan Olifanto zijn verstrekt is Olifanto niet aansprakelijk.

  7.2 De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van het al of niet opvolgen van adviezen.

  7.3 Olifanto is niet aansprakelijk voor een niet juiste of tijdige uitvoering van opdrachten door overmacht, waaronder te verstaan alle situaties die buiten haar invloedssfeer liggen, incluis storingen in instrumenten en apparatuur.

  7.4 Olifanto is niet aansprakelijk voor schaden, welke opdrachtgever of derden lijden ten gevolge van de schuld of nalatigheid van OLIFANTO.

  7.5 Olifanto is nimmer aansprakelijk voor letsel-, vervolg- en vermogensschade

  7.6 Gebreken bij een deel van de geleverde opdracht geven de opdrachtgever geen recht tot annulering van de gehele opdracht, dan wel tot niet betaling van facturen. De opdrachtgever dient Olifanto in staat te stellen de schade te herstellen, c.q. te beperken door middel van een nieuwe (deel)levering.

 • 8. Geschillen

  8.1 Op betrekkingen tussen Olifanto en partijen waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde Nederlandse rechter, echter alleen nadat partijen hebben getracht het geschil zelf in den minne te schikken.